10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

{:en}Procurement{:}{:am}Գնումներ{:}{:ru}Закупки{:}

{:en}”Universal Business Solutions” LLC in the field of purchases provides the following services:

ü In public sector organizations:

§  Implementation of functions as a procurement coordinator

§  Implementation of functions of responsible subdivision

§  Implementation of functions of evaluation committee

§  Internal audit of procurement process

§  Regulation of procurement process: determination of business process.

ü Consultation for private sectors:

§  Organization of procurement process

§  Organization of participation of public procurement

§  Procurement protest: Protection of interests

§  Legal service for signing and executing of procurement contracts

§  Internal audit of procurement process

§  Regulation of procurement process: determination of business process.

ü Broker(mediation) services.{:}{:am}«Ունիվերսալ Բիզնես Սոլուշնս» ՍՊ Ընկերությունը գնումների բնագավառում առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները`

·       հանրային հատվածի կազմակերպություններում`

o    գնումների համակարգողի գործառույթի իրականացում,

o    պատասխանատու ստորաբաժանման գործառույթի իրականացում,

o    գնահատող հանձնաժողովի գործառույթի իրականացում,

o    գնումների գործընթացի ներքին աուդիտ,

o    գնումների գործընթացի կանոնակարգում` բիզնես գործընթացների սահմանում,

·       մասնավոր հատվածի կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրում`

o    գնումների գործի կազմակերպում,

o    պետական գնումներին (մրցույթներին) մասնակցության կազմակերպում,

o    գնումների բողոքարկում` շահերի պաշտպանություն,

o    գնման պայմանագերի կնքման և դրանց կատարման իրավական սպասարկում,

o    գնումների գործընթացի ներքին աուդիտ,

o    գնումների գործընթացի կանոնակարգում` բիզնես գործընթացների սահմանում,

·       միջնորդական ծառայությունների մատուցում:{:}

2021