10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

{:en}Debt collection services.{:}{:am}Պարտքերի հավաքագրում{:}{:ru}Коллекторские услуги{:}

{:en}”Universal Business Solutions” LLC executes overdue debt collections services during pre-trial, trial, also enforcement proceedings stages.

The Company performs debt collection services both for physical and legal entities associated with different obligations as loan, sales, supply, credit (banks, credit organizations) and other contracts.

– crediting sector: banks, credit organizations;

– financial sector: investment, insurance, leasing and factoring companies;

– telecommunications sector: mobile operators, fixed-line telephony providers;

– housing and communal sector: for physical entities: condominiums, public and private organizations.

“Universal Business Solutions” LLC  works based on the facts of the non-fulfillment of obligations. Cooperation with us implies also other financial, consulting services, and for which effective implementation, our company has all the necessary and sufficient measures and resources, our employees are specialists in the law field.

The company uses its own specially elaborated methods during the delivering services. Our company’s principle is to reduce to a minimum the risk of client’s loss during the provision of debt collection services.

For each client company provides individual services.

The advantages of using our services are:

– In case of debt collection by the trial procedure, according to the legislation of the RA, losing party would be required to pay the cost of legal services.

– We will provide not only a debt, but also other penalties receiving.

– Addressing to our services, you will get your money as promptly as possible.{:}{:am}«Ունիվերսալ Բիզնես Սոլուշնս» ՍՊ Ընկերությունը կատարում է ժամկետանց պարտքերի հավաքագրման ծառայություններ մինչդատական և դատական, ինչպես նաև կատարողական վարույթի փուլերում: Ընկերությունը իրականացնում է պարտքերի հավաքագրման ծառայություններ ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանցից տարբեր պարտավորությունների հետ կապված՝ փոխառության, առուվաճառքի, մատակարարման, վարկային (բանկեր, վարկային կազմակերպություններ) և այլ պայմանագրերով:

-վարկավորման ոլորտում՝ բանկեր, վարկային կազմակերպություններ

– ֆինանսական ոլորտում՝ ներդրումային, ապահովագրական, լիզինգային, ֆակտորինգային կազմակերպություններ

– հեռահաղորդակցության ոլորտում՝ բջջային օպերատորներ, ֆիքսված հեռախոսակապի մատակարարներ

– բնակարանային և կոմունալ ոլորտում՝ ֆիզիկական անձերի համար՝ համատիրություններ, պետական և ոչ պետական  կազմակերպություններ:

«Ունիվերսալ Բիզնես Սոլուշնս» ՍՊ Ընկերությունը աշխատում է պարտավորության չկատարման փաստի հիման վրա: Մեր հետ համագործակցությունը ենթադրում է նաև այլ ֆինանսական, խորհրդատվական ծառայություններ, որոնց արդյունավետ իրականացնելու համար մեր ընկերությունն ունի բոլոր անհրաժեշտ և բավարար միջոցները և ռեսուրսները, մեր աշխատակիցները հանդիսանում են իրավագիտության բնագավառի մասնագետներ:

Ընկերությունն օգտագործում է իր կողմից հատուկ մշակված մեթոդները ծառայություններ մատուցելիս: Մեր ընկերության սկզբունքը պարտքերի հավաքագրման ծառայություններ մատուցելիս հաճախորդի վնասների ռիսկերը նվազագույնին հասցնելն է:

Յուրաքանչյուր հաճախորդի տրամադրվում են անհատական ծառայություններ:

Մեր ծառայություններից օգտվելու առավելություններն են.

–          Դատական կարգով պարտքերի հավաքագրման դեպքում՝ համաձայն ՀՀ օրենսդրության փաստաբանական ծառայության վճարումը հանդիսանում է պարտվող կողմի պարտականությունը:

–          Մեր կողմից կապահովվի ոչ միայն պարտքի, այլ նաև տույժերի գումարի ստացումը:

–          Մեր ծառայություններին դիմելիս դուք կստանաք Ձեր գումարը հնարավորինս սեղմ ժամկետում:{:}

2021