10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

{:en}Business Customer Support{:}{:am}Բիզնեսի բաժանորդային ուղեկցում{:}{:ru}Абонентское сопровождение бизнеса{:}

{:en}Subscriber support of business – it is legal support on legal issues arising during business, which allows avoiding making hasty decisions, reduce financial and commercial risks, prevent development of legal conflicts and solve existing problems. Subscriber service is performed for a fixed price and can include the following work package:

 • Oral and written advice on of civil, corporate, tax, commercial law and other branches of current legislation and Client’s economic activity;
 • Legal due diligence and drafting of Client’s economic, civil and labor agreements as well as other regulatory acts;
 • Preparation of legal opinions;
 • Participation in negotiations with Client’s counteragent;
 • Preparation of contracts according to specifics of Client’s activity;
 • Preparation of claim documents and pre-trial settlement of disputes;
 • Monitoring of legal base on Client’s request.
 • Legal assessment of claim perspectives of conflict situations.

Subscriber legal support is chosen for several reasons:

 • Firms don’t have many legal issues and therefore, to maintain a staff lawyer is not necessary; however, problematic situations arise periodically and require solutions.
 • In the course of economic activity in Company arise problems in various spheres of jurisprudence which can not guarantee their qualitative decision by one staff lawyer.
 • The main work of legal department of the Company focuses on leading business directions while current legal issues are disregarded for a long time.

For our Clients we offer complex legal support programs with fixed price for certain scope of services.
Programs are established to meet the needs of different clients: from small amount of legal issues before the full support of big business.
If you need individual program, we are ready to form it by Your order taking into account specifics of your business.{:}{:am}Բիզնեսի բաժանորդային ուղեկցումը բիզնեսը վարելու ընթացքում առաջացած իրավական հարցերի վերաբերյալ իրավաբանական աջակցությունն է, որը թույլ է տալիս խուսափել չմտածված որոշումներ կայացնելուց, նվազեցնել ֆինանսական և առևտրային ռիսկերը, կանխարգելել իրավական բախումների զարգացումը և լուծել արդեն գոյություն ունեցող խնդիրները:

Բաժանորդային սպասարկումը իրականացվում է ֆիքսված վճարի դիմաց և կարող է ներառել հետևյալ համալիր աշխատանքները.

 • Քաղաքացիական, կորպորատիվ, հարկային, տնտեսական իրավունքի և գործող օրենսդրության այլ ճյուղերի, ինչպես նաև Հաճախորդի տնտեսական գործունեության վերաբերյալ բանավոր և գրավոր խորհրդատվության մատուցում;
 • Հաճախորդի տնտեսական, քաղաղաքացիաիրավական, աշխատանքային պայմանագրերի և այլ կարգավորող ակտերի կազմում և իրավական աուդիտ;
 • Իրավական եզրակացությունների կազմում;
 • Հաճախորդի հետ բանակցություններին մասնակցություն;
 • Հաճախորդի գործունեության առանձնահատկություններին համապատասխան պայմանագրերի մշակում;
 • Հաճախորդի գործունեությանը վերաբերող փաստաթղթերի կազմում և վեճերի արտադատական կարգավորում;
 • Նորմատիվ-իրավական բազայի մոնիթորինգ:
 • Վիճահարույց իրադրության դատավարական հեռանկարի իրավական գնահատական:

Բաժանորդային իրավական ուղեկցումը ընտրում են հետևյալ հիմնական պատճառներով.

 • Ընկերությունը չունի մեծ ծավալի իրավաբանական հարցեր, ուստի հաստիքային իրավաբան պահելու անհրաժեշտություն չկա, սակայն պարբերաբար ծագում են պրոբլեմային իրավիճակներ, որոնք պահանջում են իրավական լուծումներ:
 • Տնտեսական գործունեության ընթացքում ընկերությում ծագում են իրավագիտության բնագավառի տարբեր խնդիրներ, որոնց որակյալ լուծումը չի կարող երաշխավորել մեկ հաստիքային իրավաբանը:
 • Իրավաբանական բաժնի հիմանական աշխատանքը կենտրոնացած է բիզնեսի առաջատար ուղղությունների վրա, իսկ ընթացիկ իրավաբանական հարցերը երկար ժամանակ մատնվում են անուշադրության:

Մեր Հաճախորդների համար առաջարկում ենք իրավաբանական ուղեկցման համալիր ծրագրեր ֆիքսված արժեքով` որոշակի ծավալի աշխատանքի դիմաց: Ծրագրերը կազմված են հաշվի առնելով տարբեր Հաճախորդների պահանջները. ոչ մեծ ծավալով իրավաբանական հարցերի մինչև խոշոր բիզնեսի լրիվ ուղեկցումը: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է անհատական ծրագիր, մենք պատրաստ ենք այն կազմել ըստ Ձեր պատվերի` հաշվի առնելով Ձեր բիզնեսի առանձնահատկությունները:{:}{:ru}Абонентское сопровождение бизнеса – это юридическая поддержка по правовым вопросам, возникающим в процессе ведения бизнеса, позволяющая избежать принятия необдуманных решений, снизить финансовые и коммерческие риски, предупредить развитие правовых конфликтов и разрешить уже существующие проблемы. Абонентское обслуживание осуществляется за фиксированную оплату и может включать в себя следующий комплекс работ:

 • Устное и письменное консультирование по вопросам применения гражданского, корпоративного, налогового, хозяйственного права и иным отраслям действующего законодательства и хозяйственной деятельности Клиента;
 • Правовой аудит и составление хозяйственных, гражданско-правовых и трудовых договоров Клиента, а также иных распорядительных актов;
 • Подготовка правовых заключений;
 • Участие в переговорах с контрагентами Клиента;
 • Разработка договоров в соответствии со спецификой деятельности Клиента;
 • Составление претензионных документов и досудебное урегулирование споров;
 • Мониторинг нормативно-правовой базы.
 • Правовая оценка судебно-претензионной перспективы конфликтных ситуаций.

Абонентское юридическое сопровождение выбирают по нескольким основным причинам:

 • Юридических вопросов у фирмы немного, в связи с чем, содержать штатного юриста нет необходимости, между тем, проблемные ситуации периодически возникают и требуют решения.
 • В процессе хозяйственной деятельности у компании возникают задачи в различных сферах юриспруденции, которые не могут гарантировать их качественного решения одним штатным юристом.
 • Основная работа юридического отдела компании сосредоточена на ведущих направлениях бизнеса, а текущие юридические вопросы длительное время остаются без внимания.

Для наших Клиентов мы предлагаем программы комплексного юридического сопровождения с фиксированной стоимостью за определенный объем услуг.

Программы сформированы с учетом потребностей различных Клиентов: от небольшого объема юридических вопросов до полного сопровождения крупного бизнеса.

Если Вам необходима индивидуальная программа, мы готовы ее сформировать по Вашему заказу с учетом специфики Вашего бизнеса.{:}

2021