10:00-19:00

Monday-Friday

+374 11 55 45 79

 

Քաղաքացիական իրավունք

Քաղաքացիական իրավունքով կարգավորվում են հասարակական հարաբերությունները՝ առօրյա կյանքում առաջացած գույքային և անձնական ոչ գույքային հարաբերությունները։
«Ունիվերսալ բիզնես սոլուշնս» իրավաբանական գրասենյակը քաղաքացիական իրավունքի ոլորտում առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները՝

Աշխատանքային իրավունք

Աշխատանքային իրավունքի ոլորտը կարևորագույն ոլորտներից մեկն է և Աշխատանքային օրենսդրության պահանջների պահպանումը ցանկացած Ընկերության հաջողության նախապայմաններից մեկն է։
Աշխատանքային իրավունքի ոլորտում մեր գրասենյակը տրամադրում է հետևյալ ծառայությունները՝

 • Աշխատանքային իրավահարաբերությունների վերաբերյալ խորհրդատվություն,
 • Աշխատանքային իրավահարաբերությունների իրավաբանական աուդիտ,
 • Ընկերությունների կադրային գործի ամբողջական իրավաբանական ուղեկցում, կադրային գործի իրավաբանական աջակցություն, կադրային փաստաթղթերի (ձևաթղթերի)՝ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության ստուգում և մշակում,
 • Աշխատանքային վեճերի դեպքում բանակցությունների վարում և դատական ներկայացուցչություն բոլոր ատյաններում,
 • Աշխատողների խախտված իրավունքների վերականգնմանն ուղղված բանակցությունների վարում և դատական ներկայացուցչություն,
 • Աշխատանքային պայմանագրերի, կազմակերպության ներքին իրավական ակտերի, ներքին կանոնակարգերի կազմում,
 • Ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարի աշխատանքի ընդունման և ազատման գործընթացի կազմակերպում,
 • Օտարերկրացիների աշխատանքի թույլտվության ստացման գործընթացի կազմակերպում:

Ամուսնաընտանեկան հարաբերություններ

Հայաստանի Հանրապետությունում ամուսնաընտանեկան հարաբերությունները, այդ թվում՝ ամուսնությունը, ամուսնալուծությունը, ամուսնական պայմանագիրը, ծնողների ու երեխաների իրավունքների ու պարտականությունների իրականացման կարգը սահմանված են Ընտանեկան օրենսգրքով:
Ոլորտում մեր գրասենյակը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները՝

 • Ամուսնաընտանեկան հարցերով իրավական ընդհանուր խորհրդատվություն,
 • Ամուսնական պայմանագրերի կազմում և աջակցություն դրանց նոտարական վավերացման և դրանից բխող գործընթացների կազմակերպման հարցերում,
 • Ամուսնալուծության և հայրության ճանաչման գործերով դատական կարգով ներկայացուցչության իրականացում,
 • Երեխաների խնամքի, բնակության վայրի որոշման և տեսակցության կարգի սահմանման հարցերում դատական պաշտպանություն, ներառյալ ներկայացուցչություն խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններում և դատարանում,
 • Ամուսիների համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքի բաժանման վերաբերյալ դատական ներկայացուցչություն,
 • Ծնողական իրավունքների սահմանափակման կամ ծնողական իրավունքներից զրկելու հետ կապված գործերով դատական ներկայացուցչություն
 • Ամուսնաընտանեկան ցանկացած այլ հարցով խորհրդատվություն և դատական ներկայացուցչություն

Կորպորատիվ իրավունք, պայմանագրային իրավունք

Կորպորատիվ իրավունք

Կորպորատիվ իրավունքի ոլորտում իրավաբանական աջակցությունը անհրաժեշտ է գործունեության բոլոր փուլերում։ Իրավաբանական անձանց սպասարկումն իրականացվում է ներքին և արտաքին իրավահարաբերությունների կարգավորմամբ։ Կորպորատիվ ոլորտում իրավաբանական ծառայությունների մատուցումը հնարավորություն կտա խուսափել իրավական խնդիրներից։ Կորպորատիվ իրավունքի ոլորտում իրավաբանական ամբողջական ծառայությունների մատուցումը մեր ընկերության հիմնական ուղղություններից է, որը ներառում է հետևյալը.

 •  Ընկերությունների /ինչպես նաև մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների/ գրանցում, կանոնադրությունների, հիմնադիր փաստաթղթերի փաթեթների կազմում, պետական գրանցման ընթացքում գործընթացի ուղեկցում ՀՀ իրավաբանական անձանց գրանցման պետական ռեգիստրում.
 • Ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերում փոփոխությունների՝ կանոնադրական կապիտալի փոփոխության, ֆիրմային անվանման փոփոխության, իրավաբանական հասցեի փոփոխության, մասնակիցների, գործադիր մարմնի ղեկավարի և ղեկավարի անձնական տվյալների փոփոխության գործընթացի պետական գրանցման կազմակերպում, ինչպես նաև պետական գրանցման ոչ ենթակա փոփոխությունների կատարում.
 • Ընկերությունների միացման, միաձուլման, առանձնացման և վերակազմավորման (կազմակերպական-իրավական ձևի փոփոխություն) գործընթացի կազմակերպում և անհրաժեշտ փաստաթղթերի (ներառյալ բաժանիչ հաշվեկշիռների) պատրաստում,
 • Ամբողջական իրավաբանական աջակցություն Ընկերությունների լուծարման և սնանկության փուլերում.
 • Ընկերության գործունեության ցանկացած փուլում կորպորատիվ հարցերով գրավոր և բանավոր ոլորտային խորհրդատվության տրամադրում.
 • Կորպորատիվ վեճերով դատական ներկայացուցչություն՝ դատական բոլոր ատյաններում.
 • Օտարերկրյա և մասնավոր ներդրումների, բաժնետոմսերի կամ բաժինների ձեռքբերման և օտարման գործընթացների կազմակերպում և անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում և ուղեկցում իրավասու մարմիններում.
 • Ընկերության կողմից կնքվող պայմանագրերի կազմում, անհրաժեշտության դեպքում՝ պայմանագրերի կնքման փուլում նաև բանակցությունների վարում.
 • Կորպորատիվ ոլորտի իրավական աուդիտի իրականացում, խնդիրների հայտնաբերում և անհրաժեշտ լուծումների տրամադրում.
 • Ընկերության կորպորատիվ բնույթի փաստաթղթերի կազմում, ընթացիկ և մշտական վերահսկողություն,
 • Ընկերության ներքին և անհատական իրավական ակտերի կազմում,
 • Աջակցություն իրավաբանական անձանց խախտված իրավունքների վերականգնման փուլում, պարտքերի բռնագանձման հայցերով դատական պաշտպանություն
 • Անհատ ձեռնարկատիրոջ գրանցման և տվյակների փոփոխության, հաշվառումից հանման գործընթացի իրավաբանական ուղեկցում

Պայմանագրային իրավունք

«Ունիվերսալ բիզնես սոլուշնս» իրավաբանական ընկերությունը անհատ և կորպորատիվ հաճախորդներին պայմանագրային ոլորտում առաջարկում է ծառայությունների լայն շրջանակ՝

 • Պայմանագրերի կազմում՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով.
 • Բարդ գործարքների մշակում և իրավաբանական ուղեկցում.
 • Գնման իրավունքի պայմանագրերի կազմում և իրավաբանական ուղեկցում.
 • Գործարքների կնքման վերաբերյալ բանակցությունների վարում.
 • Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում.
 • Բիզնես գործարքների իարավաբանական սպասարկում, այդ թվում ընկերությունների ակտիվների , պարտավորությունների , զուտ ակտիվների վերաբերյալ խորհրդատվություն, բիզնեսի փայամասնակցության ձեռքբերման և օտարման գործարքների սպասարկում։
 • Գործարքների վերաբերյալ իրավաբանական եզրակացությունների տրամադրում, ռիսկերի գնահատում, իրավաբանական աուդիտի իրականացում.
 • Նոտարական կարգով կնքվող գործարքների փուլում՝ իրավաբանական ուղեկցում։

Մտավոր սեփականություն, հեղինակային իրավունք, պատիվ արժանապատվություն

Մտավոր սեփականություն

Մտավոր սեփականությունն օրենսդրությամբ ամրագրված՝ քաղաքացու կամ իրավաբանական անձի բացառիկ իրավունքն է մտավոր գործունեության օբյեկտիվ արտահայտված արդյունքների և դրանց հավասարեցված իրավաբանական անձի, արտադրանքի, կատարվող աշխատանքների կամ մատուցվող ծառայությունների անհատականացման միջոցների (ֆիրմային անվանում, ապրանքային նշան, սպասարկման նշան և այլն) նկատմամբ։
Մտավոր սեփականության առավել կիրառելի օբյեկտներ են արդյունաբերության, գիտության, գրականության և արվեստի ոլորտներում մտավոր գործունեության արդյունքները, ինչպես նաև դրանց հավասարեցված քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների, ապրանքների և ծառայությունների անհատականացման միջոցները (ֆիրմային անվանումները, ապրանքային նշանները (սպասարկման նշանները), աշխարհագրական նշումները, ծագման տեղանունները և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի անվանումները)։
Մտավոր սեփականությունը բաժանվում է երկու հիմնական ոլորտի՝ արդյունաբերական սեփականություն և հեղինակային իրավունք:
Արդյունաբերական սեփականությունը ներառում է գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային նշանների և սպասարկման նշանների, ֆիրմային անվանումների, աշխարհագրական նշումների կամ ծագման տեղանունների նկատմամբ իրավունքները, ինչպես նաև անբարեխիղճ մրցակցության կանխման իրավունքը։
Հեղինակային իրավունքը ներառում է գրական, երաժշտական, արվեստի, լուսանկարչական և տեսալսողական ստեղծագործությունների նկատմամբ իրավունքները։
Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքները ծագում են դրանց ստեղծման փաստի ուժով կամ լիազորված պետական մարմնի կողմից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` այդ օբյեկտներին իրավական պահպանություն տրամադրելու հետևանքով:

Ընկերությունների մտավոր սեփականության կառավարման ոլորտում առաջնահերթություն է տրվում մտավոր սեփականության պաշտպանության իրավական միջոցներին։
«Ունիվերսալ բիզնես սոլուշնս» իրավաբանական գրասենյակը տրամադրում է իրավաբանական ծառայություններ մտավոր սեփականության պաշտպանության ոլորտում, մասնավորապես՝

 • Հեղինակային և հարակից իրավունքների պաշտպանություն,
 • Մտավոր սեփականության իրավունքի օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների պաշտպանություն,
 • Ներկայացուցչություն Մտավոր սեփականության գործակալությունում, իրավասու բոլոր մարմիններում, շահերի պաշտպանություն՝ դատական բոլոր ատյաններում,
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների օգտագործման, ձեռքբերման, գրանցման, օտարման փուլերում,
 • Ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների պետական գրանցմանապահովում ՀՀ-ում և արտերկրում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում,
 • Ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների անբարեխիղճ օգտագործման ոլորտում բանակցությունների վարում, ներկայացուցչություն երրորդ անձանց առջև, պետական մարմիններում և դատարաններում,
 • Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների դատական պաշտպանություն.
 • Ֆրանչայզինգային, լիցենզային, հեղինակային և ծրագրային ապահովում մշակելու վերաբերյալ պայմանագրերի կազմում.
 • Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի արտոնագրման, ապրանքային նշանների գրանցման և դրանց պաշտպանության հետ կապված ծառայությունների տրամադրում.
 • Գրանցված ապրանքային նշանների մշտադիտարկման ծառայություններ.

Հեղինակային իրավունք

Հեղինակային իրավունքը տարածվում է ստեղծագործական գործունեության արդյունք համարվող գիտության, գրականության և արվեստի ստեղծագործությունների վրա` անկախ ստեղծագործության նշանակությունից ու արժանիքներից, ինչպես նաև այն արտահայտելու եղանակից: Ստեղծագործությունը պետք է արտահայտվի բանավոր, գրավոր կամ այն ընկալելու հնարավորությունը թույլատրող այլ օբյեկտիվ ձևով:
Հեղինակային իրավունքը տարածվում է ինչպես հրապարակված, այնպես էլ չհրապարակված ստեղծագործությունների վրա:
Գիտության, գրականության կամ արվեստի ստեղծագործության նկատմամբ հեղինակային իրավունքը ծագում է այն ստեղծելու փաստի ուժով: Հեղինակային իրավունքի ծագման համար չի պահանջվում ստեղծագործության գրանցում կամ որևէ այլ ձևականություն:
Հեղինակ է ճանաչվում այն ֆիզիկական անձը, ով ստեղծել է ստեղծագործությունը։
Երկու կամ ավելի անձանց համատեղ ստեղծագործական աշխատանքով ստեղծված ստեղծագործության նկատմամբ հեղինակային իրավունքը պատկանում է համահեղինակներին համատեղ՝ անկախ ստեղծագործության կառուցվածքից։

Ուրիշի ստեղծագործությունից մտքեր, հատվածներ քաղելն՝ առանց դրանց ստեղծագործական վերամշակման և առանց ձեռքբերման սկզբնաղբյուրի նշման և որպես իրենը ներկայացնելը կամ ստեղծագործությունն ամբողջությամբ իր անունով ներկայացնելը համարվում է գրագողություն։
«Ունիվերսալ բիզնես սոլուշնս» իրավաբանական գրասենյակը հեղինակային իրավունքի ոլորտում մատուցում է հետևյալ ծառայությունները՝

 • Հեղինակային, լիցենզիային և ստեղծագործության ստեղծման պայմանագրերի կազմում,
 • Խախտված իրավունքների վերականգնում,
 • Հեղինակային և հարակից իրավուքների պաշտպանության արդյունավետ լուծումների առաջադրում,
 • Հեղինակային և հարակից գույքային և ոչ գույքային իրավունքների, դրանց ոտնահարման վերաբերյալ իրավաբանական եզրակացության տրամադրում,
 • Հեղինակային և հարակից իրավուքների խնդիրներով ներկայացուցչություն այլ կազմակերպությունների և մարմինների հետ հարաբերություններում
 • Հեղինակային և հարակից իրավունքների պաշտպանություն դատական կարգով

Պատիվ, Արժանապատվություն

Անձի պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի պաշտպանության ոլորտում «Ունիվերսալ բիզնես սոլուշնս» իրավաբանական գրասենյակը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները՝

 • Գործող օրենսդրական կարգավորումների համատեքստում զրպարտության և վիրավորանքի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում,
 • Անձի պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի պաշտպանություն և՛ մինչդատական, և՛ դատական կարգով,
 • Անձի պատվին, արժանապատվությանը և գործարար համբավին պատճառված վնասների հատուցման վերաբերյալ վեճերով դատական պաշտպանություն։

Ժառանգության իրավունք , անձնական տվյալների պաշտպանություն

Ժառանգության իրավունք

«Ունիվերսալ բիզնես սոլուշնս» իրավաբանական ընկերությունը ժառանգության իրավունքի ոլորտում առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները՝
Ժառանգությունն ընդունելու գործընթացում՝

 • Արտադատական եղանակով՝ նոտարական գրասենյակ դիմելու միջոցով, ապա համապատասխան վկայագրի հիման վրա ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի համապատսախան տարածքային ստորաբաժանումում իրավունքի գրանցում,
 • Ժառանգությունն ընդունելու ժամկետի բացթողումը դատական կարգով հարգելի ճանաչելու գործընթացում,
 • Ժառանգության իրավունքի վկայագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի անվավեր ճանաչելու դատական կարգով գործընթացում,
 • Կտակը դատական կարգով անվավեր ճանաչելու գործընթացում,
 • Ժառանգին դատական կարգով ժառանգությունից մեկուսացնելու գործընթացում,
 • Ժառանգության ձևակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալու համար համապատասխան հարցումների կատարում,
 • Կտակի ձևակերպման և ընդհանուր գործընթացի իրավական աջակցության, մասնավորապես կտակի ձևակերպում, նոտարական վավերացման կազմակերպում, փոփոխում, վավերացում, կտակի բացում, կտակի կատարում,կտակի անվավերության ճանաչում և այլն,
 • Դատական եղանակով՝ ժառանգությունը փաստացի ընդունած ժառանգ ճանաչելու միջոցով,
 • Ժառանգությունն ընդունելուն խոչընդոտող հանգամանքների վերացմանն ուղղված այնպիսի գործընթացներում ինչպիսիք են՝
 • Հայրության ճանաչումը,
 • Փաստաթղթերում առկա անճշտությունների հետևանքով՝ իրավաբանական բնույթի փաստերի հաստատումը,
 • Ժառանգական զանգվածում գույքը ներառելու նպատակով՝ նախկինում օրենքի խախտմամբ կնքված գործարքների վիճարկումը,
 • Այլ գործընթացներ կապված ժառանգական իրավունքի հետ։

Անձնական տվյալների պաշտպանություն

Անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում մեր գրասենյակն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները՝

 • Անձնական տվյալների պաշտպանության օրենսդրական կարգավորումների ու կիրառության վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում,
 • Անձնական տվյալների մշակման առնչվող ներքին ընթացակարգերի, պայմանագրերի և համաձայնագրերի մշակում, ներառյալ անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնությունների ու համաձայնագրերի մշակում,
 • Անձնական տվյալների հավաքագրման, մշակման, փոխանցման և այլ եղանակով մշակման վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում,
 • Անձնական տվյալների պաշտպանության օրենսդրության պահանջների համապատասխանության ստուգում և եզրակացության տրամադրում,
 • Անձնական տվյալների սուբյեկտի իրավունքների պաշտպանություն, անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունում, ինչպես նաև իրավապահ մարմիններում ներկայացուցչություն, ներառյալ բողոքների պատրաստում,
 • Անձնական տվյալների պաշտպանության հարցերով դատական ներկայացուցչություն

Պարտքերի հավաքագրում, ֆինանսաբանկային ոլորտ

Պարտքերի հավաքագրում

«Ունիվերսալ բիզնես սոլուշնս» իրավաբանական ընկերությունը մատուցում է ժամկետանց պարտքերի հավաքագրման ծառայություններ մինչդատական և դատական, ինչպես նաև կատարողական վարույթում։ Պարտքերի հավաքագրումն իրականացվում է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանցից տարբեր պարտավորությունների հետ կապված՝ փոխառության, առուվաճառքի, մատակարարման, վարկային (բանկեր, վարկային կազմակերպություններ) և այլ պայմանագրերով հետևյալ ոլորտներում՝

 • վարկային ոլորտում՝ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում,
 • ֆինանսական ոլորտում՝ ներդրումային, ապահովագրական, լիզինգային, ֆակտորինգային կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում,
 • հեռահաղորդակցման ոլորտում՝ բջջային օպերատորների, ֆիքսված հեռախոսակապի մատակարարների հետ փոխհարաբերություններում,
 • բնակարանային և կոմունալ ոլորտում՝ ֆիզիկական անձանց համար՝ համատիրությունների, պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում։

Ֆինանսաբանկային ոլորտ

Ֆինանսաբանկային ոլորտը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության առավել զարգացած հատվածներից է: Այս ոլորտի հիմնական դերակատարները բանկերն են, այնուհետև ապահովագրական ընկերությունները ու վարկային կազմակերպությունները։ Այս ոլորտում «Ունիվերսալ բիզնես սոլուշնս» իրավաբանական գրասենյակը առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները՝

 • ֆինանսական ոլորտին վերաբերող պայմանագրերի, մասնավորապես վարկային, փոխանակումների, ապահովագրման, գրավի պայմանագրերի մշակում և վերանայում՝ օրենսդրությանը, գործող կարգավորումներին և փողերի լվացման դեմ պայքարի և այլ կանոնակարգերին դրանց համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով,
 • Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպությունների միջև կնքվող գործարքների կիրառելի իրավական ակտերին համապատասխանության ստուգում, կարծիքի տրամադրման հետ միաժամանակ,
 • Ֆինանսաբանկային կազմակերպությունների լիցենզավորման/գրանցման վերաբերյալ կարծիքի տրամադրում և փաստաթղթային փաթեթի մշակում, ինչպես նաև կարգավորվող կազմակերությունների գրանցման, լիցենզիայի ստացման, կասեցման և դադարման վարույթներով ներկայացուցչություն, ներառյալ դատական ներկայացուցչություն
 • Անհատների և ընկերությունների (վարկառու, գրավատու, երաշխավորներ) հետ հարաբերություններում ոչ ստանդարտ իրավիճակներում բանակցությունների վարում, իրավական լուծումների մշակում և իրականացում (գույքի բռնագանձում, վերաֆինասավորման մեխանիզմներ, սնանկացման կամ առողջացման մեխանիզմերի մշակում),
 • Իրավական աջակցություն պարտքերի վերահսկողության վերաբերալ, այդ թվում՝ մեծածավալ պարտքի հավաքագրման ծառայություն և հիմնական խոշոր պարտատերերի վերահսկողություն:
2021