10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

{:en}Court{:}{:am}Դատարան{:}{:ru}Суд{:}

{:en}Court – it is a process which requires special knowledge and skills, successful completion of which mostly depends on how much strategy and tactics of “fighting” thought-out and how much skilled is Your representative. Services regarding representation of your interests in court includes:

 • Examination of information and documents provided by the Client, determination of his objectives as well as examination of case materials before the court;
 • Determination of the prospects of achieving Client’s goals, possible solutions to his problem, reality of execution of judicial act and other decisions taken by the Client;
 • Preparation and filing claim, opinion of the claim, other procedural documents (depending on Client’s problems);
 • Participation in sitting of the court before consideration of the claim in essence in each instance;
 • Appeal of decision of Arbitration Tribunal.

We prepare to settlement of commercial (economic) disputes of Clients arising in connection with:

 • recognition of property rights;
 • signing and execution of contracts for goods supply;
 • recovery of property from other’s illegal possession;
 • debt collection;
 • Execution of contractual obligations;
 • Performance of obligations under civil law contracts;
 • tax disputes (appeal of decisions of tax authorities);
 • Corporate disputes (invalidation of decision of the general meeting, decisions of executive bodies, etc.);
 • bankruptcy;
 • suspension of licenses, permits;
 • bringing to administrative responsibility;
 • Other issues of economic, tax and corporate law.

We also render service regarding legal review of cases ignored by the Client with the purpose of:

 • Determination of other grounds and (or) claims in order to achieve client’s goals in another legal process;
 • Decision of a question concerning execution of judicial act, resolved not in favor of the Client, on conditions acceptable for the Client (delay, installment of execution of court decision).

{:}{:am}Դատական վեճերի լուծումը դա հատուկ գիտելիքներ և հմտություններ պահանջող գործընթաց է, որի հաջող ավարտը կախված է նրանից, թե որքան ճիշտ է մշակված ռազմավարությունը և «մարտական գործողությունների» մարտավարությունը և որքանով է մասնագիտացված Ձեր ներկայացուցիչը:

Դատարանում Ձեր շահերի պաշտպանության ծառայությունն իր մեջ ներառում է.

 • Հաճախորդի կողմից ներկայացրած տեղեկությանը և փաստաթղթերին, ինչպես նաև դատարանում գործի նյութերի հետ ծանոթանալը,
 • վեճի արդյունքում առաջացած խնդիրների հնարավոր լուծումները, դատական ակտի և Հաճախորդի կողմից ընդունվող այլ որոշումների կատարման իրատեսական լինելը:
 • Հայցադիմումի պատրաստումը և ներկայացումը, հայցադիմումի, դատավարական այլ փաստաթղթերի պատասխանները (կախված Հաճախորդի խնդիրներից),
 • Դատական նիստերին մասնակցությունը մինչև հայցի քննությունն ըստ էության յուրաքանչյուր ատյանում,
 • Դատարանի որոշման բողոքարկումը,
 • Կատարման գործողությունների իրականացումը:

Մենք պատրաստ ենք կարգավորել Հաճախորդների առևտրային (տնտեսական) վեճերը, որոնք ի հայտ են գալիս.

 • Սեփականության իրավունքն ընդունելուց,
 • Պայմանագրեր կնքելուց և կատարելուց,
 • Ուրիշի անօրինական տիրապետումից ունեցվածքը պահանջելուց,
 • Պարտքը գանձելուց,
 • Կապալային պարտականությունները կատարելուց,
 • Քաղաքացիա-իրավական պայմանգրերից բխող պարտականությունները կատարելուց,
 • Հարկային վեճերից (հարկային մարմինների որոշումների բողոքարկում),
 • Կորպորատիվ վեճերից (ընդհանուր ժողովի որոշումը, գործադիր մարմինների որոշումները և այլն անվավեր ճանաչելը),
 • Սնանկությունից,
 • Լիազորագրերի գործողության ժամկետի դադարեցումից, թույլտվությունից,
 • Վարչական պատասխանատվության ենթարկելուց,
 • Տնտեսական, հարկային, կորպորատիվ իրավունքի այլ հարցերից:

Մենք ծառայություններ ենք մատուցում նաև իրավաբանական փորձաքննության վերաբերյալ Հաճախորդի պարտված գործերով այն նպատակով, որ.

 • Սահմանենք այլ հիմքեր և/կամ հայցային պահանջներ այլ դատական գործընթացում նպատակին հասնելու համար:
 • Լուծենք խնդիրը Հաճախորդի համար ընդունելի պայմաններով (դատարանի որոշման կատարման հետաձգում, տարաժամկետում):

{:}{:ru}Суд — это требующий особых знаний и навыков процесс, успешное завершение которого во многом зависит от того, насколько продумана стратегия и тактика «боевых действий» и насколько квалифицирован Ваш представитель.

Услуга по представлению Ваших интересов в Суде включает в себя:

 • Ознакомление с информацией и документами, представленными Клиентом, определение его целей, а также ознакомление с материалами дела в суде.
 • Определение перспективы достижения цели Клиента, возможные решения его проблемы, реальность исполнения судебного акта и иных решений, принимаемых Клиентом.
 • Подготовка и подача искового заявления, отзыва на исковое заявление, прочих процессуальных документов (в зависимости от проблемы Клиента).
 • Участие в судебных заседаниях до рассмотрения иска по существу в каждой инстанции.
 • Обжалование решения Арбитражного суда.

Мы готовы к урегулированию коммерческих (экономических) споров Клиентов, возникающих в связи с:

 • признанием права собственности;
 • заключением и исполнением договоров поставки продукции;
 • истребованием имущества из чужого незаконного владения.;
 • взысканием задолженностей;
 • исполнением подрядных обязательств;
 • исполнением обязательств по гражданско-правовым договорам;
 • налоговыми спорами (обжалование решений налоговых органов);
 • корпоративными спорами (признание недействительным решения общего собрания, решений исполнительных органов и др.);
 • банкротством;
 • приостановлением действий лицензий, разрешений;
 • привлечением к административной ответственности
 • иными вопросами хозяйственного, налогового, корпоративного права.

Мы также окажем услугу по юридической экспертизе проигранных Клиентом дел с целью:

 • Определить иные основания и (или) исковые требования для достижения цели Клиента в ином судебном процессе.
 • Решить вопрос об исполнении судебного акта, постановленного не в пользу Клиента, на приемлемых для Клиента условиях (отсрочка, рассрочка исполнения решения суда).

{:}

2021