10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

 

Ընկերության լոկալ ակտերի մշակում

Կադրային և վարչական փաստաթղթերի աուդիտ
Տվյալ ուղղվածության շրջանակներում մենք իրականացնում ենք Ընկերության կադրային և/կամ վարչական փաստաթղթերի իրավական աուդիտ:

Հաճախորդի կողմից դրված խնդիրների շրջանակներում աուդիտի արդյունք կարող են լինել.

 • Ընկերության կադրային հաշվառման մեջ իրավական ռիսկերի վերացման վերաբերյալ հանձնարարություններ,
 • Ընկերության անձնական պահանջներին համապատասխան մշակված ներքին կադրային և/կամ վարչական փաստաթղթերի պատրաստում:

Աուդիտի արդյունքներից յուրաքանչյուրն էլ կբարձրացնի վարչական որոշումների արդյունավետությունը, կնվազեցնի հիմնադիրների հետ կոնֆլիկտների առաջացման ռիսկերը և կվերացնի Ընկերության հետ աշխատակիցների հեռանկարային աշխատանքային վեճերը:

Ընկերության համար լոկալ ակտերի մշակումը հնարավոր է ինչպես կադրային և/կամ վարչական փաստաթղթերի աուդիտի շրջանակներում, այնպես էլ անհատական խնդիրների շրջանակներում:

Մենք մշակում ենք անձնական փաստաթղթեր, որոնք կանոնակարգում ենք Ընկերության բիզնես-ընթացքը: Այդպիսի փաստաթղթեր կարող են լինել.

1. Կառավարման վերաբերյալ ներքին փաստաթղթերից.

 • Ընկերության տնօրենների ժողովի մասին կանոնակարգ,
 • Միանձնյա կամ կոլեգիալ գործադիր մարմնի մասին կանոնակարգ (կառավարման, վարչության և այլն),
 • Վերստուգողի մասին կանոնակարգ (վերստուգող հանձնաժողովի),
 • Ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի օգտագործման մասին կանոնակարգ,
 • Փաստաթղթերի համաձայնեցման, կնքման և պահպանման մասին կանոնակարգ և ընթացակարգ,
 • Պայմանագրային աշխատանքի մասին կանոնակարգ,
 •  Գործարքների հավանության կանոնակարգ,
 • Կառավարման մարմինների անդամների հետ պայմանագրեր,
 • Ընկերության լիազորված անձանց ղեկավարների հետ պայմանգրեր,
 • Փաստաթղթեր, որոնք կանոնակարգում են հիմնական ընկերությունների փոխներգործությունը դուստր և կախյալ ընկերությունների (բիզնես-միավորների) հետ,
 • Հատուցման վճարովի ծառայություններ մատուցելու մասին պայմանագրեր հոլդինգի կորպորատիվ կենտրոնի և բիզնես-միավորների միջև,
 • Դուստր և կախյալ ընկերությունների տիպային փաստաթղթեր,
 • Ներքին այլ կանոնակարգեր:

2. Կադրային փաստաթղթերի կազմակերպման շրջանակներում.

 • աշխատանքային պայմանագիր, այդ թվում Ընկերության ղեկավարի հետ,
 • Տեղեկատվության գաղտնիության ապահովման և չհրապարակման մասին համաձայնագիր,
 • Համաձայնագիր աշխատանքային պարտականությունների իրավունքների բաշխման մասին կանոնակարգ
 • Նյութական պատասխանատվության պայմանագրեր,
 • Ուսումնական պայմանագրեր,
 • Հաստիքային ցուցակ,
 • Ստորաբաժանումների կառուցվածքի մասին կանոնակարգ,
 • Պաշտոնական հրահանգներ,
 • Աշխատանքի և պարգևատրման վճարման մասին կանոնակարգ,
 • Արձակուրդ տրամադրելու մասին կանոնակարգ;

3. Տեղեկատվության պաշտպանության ապահովման շրջանակներում.

 • Տեղեկատվության գաղտնիության ապահովման մասին կանոնակարգ,
 • Տեղեկատվության գաղտնիության չհրապարակման մասին պարտականություն,
 • Տեղեկատվության գաղտնիության ապահովման մասին աշխատանքային պայմանագիր:
2021